Könyvtárhasználati szabályzat

Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének alapfeltétele a könyvtári rendszer, amelyen keresztül az információ bárki számára szabadon hozzáférhető. A könyvtári rendszernek az állampolgárok érdekeit kell szolgálni. Mindenkinek joga, hogy igénybe vegye a nyilvános könyvtári ellátás rendszerét. (1997. évi CXL. tv.)
Mezőhegyes Város Önkormányzata, A kulturális javak védelméről és a muzeális értékekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 68. paragrafusa (1) bekezdés a.) pont - alapján, és ennek figyelembe vételével határozza meg a fenntartásában működő József Attila Általános Művelődési Központ Városi Könyvtár könyvtárhasználati szabályzatát.
A József Attila Általános Művelődési Központ Városi Könyvtár nyilvános könyvtárként működik, ennek megfelelően szolgáltatásait érvényes olvasójeggyel minden állampolgár igénybe veheti, aki a könyvtár szabályzatát magára nézve kötelezően elismeri, beleértve a nem helyben élő lakosokat is.
A József Attila Általános Művelődési Központ Városi Könyvtár állománya egy épületben, de külön helyiségben került elhelyezésre. Egyikben a felnőtt olvasók, másikban a gyermekek részére szóló állomány található, kiegészülve a pedagógia szakkönyvek részleggel.
Mezőhegyes Város Önkormányzata, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között létrejött megállapodás (2013. május 21.) értelmében a könyvtár iskolai könyvtári feladatokat is ellát.

A szolgáltató hely neve: József Attila Általános Művelődési Központ Városi Könyvtár - címe: 5820 Mezőhegyes, Béke park 1.
Elérhetősége:
Tel.: 06-30/445-54-32
Nyitvatartási idő: Hétfőtől - péntekig: 8:00 - 12:00 13:00 -17:00 óráig
A könyvtár látogatásatájékoztatás a könyvtár gyűjteményérőla könyvtár számítógépes katalógusának használata a könyvtáros segítségévelkönyvtárközi kölcsönzésa helytörténeti részleg helyben használatafolyóiratok olvasásakönyvtári rendezvények látogatásaa könyvtár kézikönyv állományának használatatémafigyelés, bibliográfiakészítésaz audiovizuális részleg használata (TV, DVD lejátszó)az általános iskolás tanulók részére díjmentes internet szolgáltatás biztosításarendezvények helyszíni biztosításaszámítógép és internet használat (diákigazolvánnyal nem rendelkezők részére:127,- Ft/óra)
Nyomtatás:
Fénymásolás:szkennelés (15,- Ft/ oldal)
könyvtárközi kölcsönzés (200,-Ft/
dokumentum)tájékoztatás az iskolai könyvtár dokumentumairól és szolgáltatásairól,tanórai és tanórán kívüli foglalkozások tartása,könyvtári dokumentumok helyben történő használatának biztosítása,könyvtári dokumentumok kölcsönzése,számítógépes informatikai szolgáltatások és számítógép használatának biztosítása,tájékoztatás nyújtása más könyvtárak szolgáltatásairól és dokumentumairól, valamint más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének segítése.Minden könyvtárhasználó a könyvtáros kérésére köteles közölni az alábbi személyes adatait: Név, anyja neve, születési hely és idő, lakcím, személyi igazolvány szám. Tel. szám, e-mail cím (ha rendelkezik vele).Hiteles adatait személyi igazolványával kell igazolnia. Az olvasónak a név, lakcím változását be kell jelenteni.Térítési díjat a beiratkozásért nem kell fizetni.A kölcsönözhető könyvtári dokumentumok csak érvényes olvasójeggyel rendelkezők részére adhatók ki.A könyvtárhasználó, amennyiben a könyvtárral szemben vállalt kötelezettségének nem tesz eleget - határidő betartása, megrongált, elveszett dokumentumok, stb. - a kárt megtéríteni köteles.Az olvasójegy, vagy napijegy használata minden kölcsönző részére kötelező! Tartalmazza az olvasó számát, nevét, foglalkozását, lakcímét, a könyvtár nyitvatartási idejét, a lejárat napját és a kikölcsönzött dokumentumok darabszámát. Valódiságát a könyvtár bélyegzője és a könyvtáros aláírása igazolja.felszólító után 150.- Ftfelszólító után 300.- Ftfelszólító után 450.- Ftelfogadjuk az elveszett könyvvel azonos kiadású és értékű, megfelelő állapotú kiadványtamennyiben megállapítható a napi forgalmi ár, úgy a szerint,amennyiben nem, úgy minimum 1.000,-Ft.különösen értékes, ritka könyvek esetében a napi forgalmi ár háromszorosa.amennyiben a kölcsönzött dokumentumot háromszori felszólítást követően sem hozza vissza, a követelés polgári peres úton érvényesíthető.kézikönyvtár állomány (megkülönböztetett jelzéssel van ellátva)helytörténeti állományfolyóiratoka kölcsönző térbe kabátot, nagyobb méretű táskát bevinni nem lehet.a könyvtár használatához illő, kulturált magatartással, csendes beszéddel segítse olvasótársai nyugodt könyvtárhasználatáta könyvtárhasználó kezdeményezheti a könyvtárhasználati szabályzat módosítását.1./Szolgáltatások

A könyvtár térítés mentes szolgáltatásai:


A könyvtár térítéses szolgáltatásai:

A térítésköteles szolgáltatásokról külön tájékoztatás áll a felhasználó rendelkezésére.
A könyvtárban elhelyezett számítógépeket a beiratkozott olvasók, valamint nem könyvtári tagok - elsődlegesen információszerzésre - egyaránt igénybe vehetik. Ennek megfelelően lehetőség van internet használatra, elektronikus levelezésre, szövegszerkesztésre, adatátvitelre, táblázatkezelésre, CD-ROM használatra.
Az igényelt szolgáltatáson kívül a gépet más célokra használni nem szabad. A rendszer és asztalbeállításokat ne változtassák meg, a meghajtók és mappák megosztásait, a nyomtatóbeállításokat ne módosítsák, ne állítsanak be jelsavas védelmet. Ha a könyvtáros, vagy informatikus észreveszi a gép nem engedélyezett felhasználását, megtilthatja a használónak a gép további használatát.
Anyagi felelősség terheli az olvasót a számítógépek, CD-k fizikai sérülése, törése esetén.
Ha a felhasználó a szabályzatban foglaltakat nem tartja be, vagy viselkedésével zavarja a könyvtárhasználókat, a könyvtáros kizárhatja a használatból.
- A/4 színes 150, -Ft, fekete fehér 30, -Ft
- A/3-as az A/4-es összeg duplája
- A/4 színes 70,- Ft, fekete-fehér 20,-Ft
- A/3-as az A/4-es összeg duplája

Nyomtatási szándékát még a nyomtatás megkezdése előtt jelezze a könyvtárosnak.
A térítéses szolgáltatás költségét a könyvtárosnál kell megfizetni.
A gyermekrészleg (mely iskolai könyvtári feladatokat is ellát) feladatai, szolgáltatásai:
Az iskolai könyvtár feladata a tanításhoz és a tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtése, feltárása, nyilvántartása, őrzése, gondozása, e dokumentumok helyben használatának biztosítása, kölcsönzése, valamint tanórai és tanórán kívüli foglalkozások tartása.
Az iskolai könyvtár tartós tankönyveket és a tanulók által alkalmazott segédkönyveket szerez be, melyeket a rászoruló tanuló számára egy-egy tanévre kikölcsönözAz iskolai könyvtár szolgáltatásait ingyenesen igénybe vehetik az iskola dolgozói, a tanulók és azok csoportjai.
Szolgáltatásai: A könyvtár szolgáltatásait csak azon iskolai dolgozó és tanuló veheti igénybe, aki az iskolai könyvtárba beiratkozott. A beiratkozás egyénileg történik, és mindaddig érvényes, amíg a tanulónak az iskolával tanulói jogviszonya fennáll. A kölcsönzéshez a szülő (gondviselő) jótállási nyilatkozata szükséges. A beiratkozáskor közölt adatokban történt változásokat a beiratkozott dolgozónak, vagy tanulónak haladéktalanul a könyvtáros tanár tudomására kell hoznia.
Az iskolai könyvtár dokumentumait (a tartós tankönyvek és a tanulók által használt segédkönyvek kivételével) 28 nap időtartamra lehet kikölcsönözni, maximum 5 db-ot.
A kölcsönzési idő 1 alkalommal meghosszabbítható.
A könyvtárhasználó (kiskorú tanuló esetén a tanuló szülője) a könyvtári dokumentumokban okozott gondatlan, vagy szándékos károkozás esetén, illetve ha a kikölcsönzött dokumentumot az előírt határidőre nem hozza vissza, a magasabb jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítés fizetésére kötelezhető.

2./Általános használati feltételek:


Beiratkozás, kölcsönzés szabályai:

Egy alkalommal kölcsönözhető példányszámok: 5 db

Kölcsönzési határidő:

Könyv: 28 nap
Folyóirat: 7 nap
A kölcsönzési határidő 2 alkalommal hosszabbítható, amennyiben a kért dokumentumra nincs előjegyzés.
Előjegyzés, könyvtárközi kölcsönzés:
Ha az olvasó által keresett dokumentum kölcsönzés alatt áll, a könyvtárosnál előjegyezhető.
Amennyiben a kért mű nincs meg a könyvtár állományában, az olvasó könyvtárközi kölcsönzést is igényelhet. Erről a lehetőségről a könyvtáros kötelessége tájékoztatni az olvasót!
A könyvtárközi kölcsönzés esetén a kölcsönzési határidőt a kölcsönadó könyvtár határozza meg. Amennyiben a kért dokumentumot másolat formájában küldik meg, a számla összegének megtérítése a könyvtárhasználót terheli!

Késedelmi díjak:

Az olvasó felelős az olvasójegyével kikölcsönzött dokumentumokért.
A könyvek kölcsönzési határidejének lejártára felszólító levelek kiküldésével figyelmeztetjük a használót, amelyek a példányok lejárati határideje szerint kerülnek kiküldésre.
A kölcsönzési határidő lejárta után visszahozott dokumentumokért a könyvtár késedelmi díjat számol fel.

Elveszett dokumentumok:


Ha az olvasó a kölcsönzött dokumentumot elveszítette, a kártérítés lehetőségei a következők:
Helyben használt dokumentumokA nem kölcsönözhető dokumentumokat a nyitva tartás ideje alatt helyben használhatják az olvasók.
A könyvtár helyben használható állományegységei a következők:
Kivételes esetben a helyben használt dokumentum - a könyvtáros engedélyével - zárástól nyitásig, vagy hétvégére kiadható.
A használati jog felfüggeszthető, amennyiben a könyvtárhasználó nem tartja be a szabályzatban rögzítetteket.

Adatkezelés:

A könyvtár az adatok felhasználásával Beiratkozási tasakot és Olvasójegyet ad ki. Az adatokat a Beiratkozási Naplóban és a TEXTLib integrált könyvtári rendszerben tartja nyilván.
A személyes adatok védelméről az erre vonatkozó jogszabályok szerint köteles gondoskodni.
Az adatokat kizárólag könyvtári nyilvántartásra használhatja fel, más részére át nem adhatók.
Amennyiben az olvasó kilép a könyvtári tagok sorából (elköltözik, stb.), személyes adatait meg kell semmisíteni.

3./Egyéb szabályok:

4./Egyéb szolgáltatások, tudnivalók
Tájékoztatás: A könyvtár állományának számítógépes feldolgozása a Textlib integrált könyvtári rendszer segítségével 2001. januárban megkezdődött és folyamatos.
Az adatbázis fejlesztése, frissítése az INFOKER Szövetkezettel történt szerződés alapján történik. Jelenleg egy számítógép áll az olvasók rendelkezésére, melyen a könyvtáros segítségével használható a katalógus.
A József Attila Általános Művelődési Központ Városi Könyvtárának használati szabályzata minden könyvtárhasználó számára kötelező, az azt megszegőktől a kölcsönzési és látogatási jog megvonható.
A használati szabályzatban történő változásokról tájékoztatjuk az olvasót.

Mezőhegyes, 2016. november 10.

Soósné Záluszki Mária
intézményvezető

A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖNYVTÁRÁNAK KÜLDETÉS NYILATKOZATA

A József Attila Általános Művelődési Központ Könyvtárának fő feladatait magában foglaló nyilatkozat a kulturális javak védelméről és a muzeális értékekről, a nyilvános könyvári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 68. paragrafusa a., pontjában kapott felhatalmazás alapján e törvény rendelkezéseinek figyelembevételével készült.
A könyvtár munkatársaival és információs forrásaival az alábbi nyilvános könyvtári feladatokat látja el:
A könyvtári dokumentumok (könyvek, folyóiratok, hangzóanyagok, stb.) helyben használatával és kölcsönzésével, tájékoztatással mindenki számára hozzáférést biztosít az információ minden megjelenési formájához.
Támogatja a tanulási tevékenységet iskolánk pedagógiai programjának figyelembevételével, az önképzésben részt vevők felkészülését segíti a rendelkezésre álló eszközökkel Hozzájárul a szabadidő hasznos eltöltéséhez

Feladataink hatékony megvalósítása érdekében: